• การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 สำหรับผู้ที่จะสอบที่จังหวัดขอนแก่น
  • Thai Language & Culture Programme
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่มเติมครั้งที่ 1

The Lastest News

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น