• โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ช่วงภาคฤดูร้อน 2558
  • ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่มเติมครั้งที่ 1

The Lastest News

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น