• การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 สำหรับผู้ที่จะสอบที่จังหวัดขอนแก่น

Pin

The Lastest News

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้คุมสอบวัดระดับภาษาปี่ปุ่น ประจำปีพ.ศ.2558

  Download: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้คุมสอบวัดระดับภาษาปี่ปุ่น-2558
  Continue Reading →
 • ประกาศรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ.2558

  Download: ประกาศรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2558
  Continue Reading →
 • ไฟล์โลโก้สถาบันภาษา

  KKULI_LOGO_2048x3060.png KKULI_LOGO_1024x1530.png KKULI_LOGO_512x765.png KKULI_LOGO_256x383.png
  Continue Reading →
 • คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ สถาบันภาษา

  1. เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
  2. ระเบียบสถาบันภาษา ว่าด้วย การลาศึกษาต่อของพนักงานสายผู้สอนเต็มเวลา พ.ศ. 2552
  3. ระเบียบสถาบันภาษา มข.ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2549
  4. ระเบียบสถาบันภาษา มข.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2549
  5. ระเบียบสถาบันภาษา มข.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2549
  6. ประกาศสถาบันภาษา (019/2558) อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
  7. คำสั่งสถาบันภาษา (020/2558) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อสอบ คลังข้อสอบและจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (โครงการต่อเนื่อง) เพิ่มเติม
  8. ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 17/2556) เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Fee for Khon Kaen University English Proficiency Test (KEPT)
  ระเบียบ ว่าด้วย […]

  Continue Reading →
 • คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันภาษา พ.ศ. 2556 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 343/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 726/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันภาษา – ประกาศ ที่ 360/2549 จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั่วไป – ประกาศ ที่ 1862/2551 เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กรในกำกับ
  Continue Reading →
 • ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม

  1.  วิชาการ 2.  ทั่วไป 3.  การเงินและบัญชี 4.  พัสดุ
  Continue Reading →
 • พัสดุ

  1. 1. ระเบียบสถาบันภาษา มข.ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2549
  Continue Reading →
 • การเงินและบัญชี

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 1. สำหรับรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ   4-แบบรายงานผล-รอง และ ผช 2. สำหรับอาจารย์   4-แบบรายงานผล-สายผู้สอน 3. สำหรับสายสนับสนุน   4-แบบรายงานผล-สายสนับสนุน
  Continue Reading →
 • แบบฟอร์มทั่วไป

  แบบฟอร์ม ต่างๆ 1. แบบใบลาป่วย 2. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง 3. แบบใบลาพักผ่อน 4. ใบสำคัญรับเงิน สถาบันภาษา มข. 5. หนังสือความยิมยอมให้โอนเงินเดือนหรือเปลี่ยนบัญชีเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 1. สำหรับรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ   4-แบบรายงานผล-รอง และ ผช 2. สำหรับอาจารย์   4-แบบรายงานผล-สายผู้สอน 3. สำหรับสายสนับสนุน   4-แบบรายงานผล-สายสนับสนุน การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 1. แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2556  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 1. แบบเสนอโครงการ 2. แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2556 3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  แบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2. แบบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3. หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ เดินทางไปราชการ 1. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินและขอเดินทางไปราชการ
  Continue Reading →
 • วิชาการ

  1. เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
  Continue Reading →

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล