TOEFL ITP

KKULI: Latest news

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ประกาศสถาบันภาษา

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น