Category Archives: ประกาศสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดการรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัคร

2.ใบสมัคร

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (16 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์เป็น เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (9 ก.ค. 57)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (4 กค.57)

เรียน  ผู้เข้าสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทุกท่าน

สถาบันภาษา ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทางสถาบันฯ จะติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าสถาบันภาษาเท่านั้น   ทั้งนี้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ขอให้ท่านมาตรวจดูรายชื่อได้ที่สถาบันภาษา หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 043-204141 และ 043-203469

สถาบันภาษา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันภาษา (1 ก.ค. 57)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด่วน! ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (19 มิ.ย.57)

ตามประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 15/2557) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา นั้น เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำประกาศรับสมัคร จึงให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหม่ ดังนี้

1. วันรับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ออกประกาศจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งแบบสมัครด้วยตนและแบบส่งทางไปรษณีย์

2. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

3. วันสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ  นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คงให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลาภ  แสงวัฒนชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด รับสมัคร ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ใบสมัครพนักงาน