Category Archives: 3. แบบฟอร์ม

3. แบบฟอร์ม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

สำหรับรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ   4-แบบรายงานผล-รองผู้บริหาร

สำหรับอาจารย์   4-แบบรายงานผล-สายผู้สอน

สำหรับสายสนับสนุน   4-แบบรายงานผล-สายสนับสนุน

แบบฟอร์ม ต่างๆ

แบบใบลาป่วย
ขออนุมัติจ้ดซื้อ จัดจ้าง
แบบใบลาพักผ่อน
ใบสำคัญรับเงิน สถาบันภาษา มข.
หนังสือความยิมยอมให้โอนเงินเดือนหรือเปลี่ยนบัญชีเงินเดือน

แบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

i. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ii. แบบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
iii. หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ