คลังเก็บหมวดหมู่: 3. แบบฟอร์ม

3. แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

1. สำหรับรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ   4-แบบรายงานผล-รอง และ ผช

2. สำหรับอาจารย์   4-แบบรายงานผล-สายผู้สอน

3. สำหรับสายสนับสนุน   4-แบบรายงานผล-สายสนับสนุน

 แบบฟอร์ม ต่างๆ

1. แบบใบลาป่วย

2. ขออนุมัติจ้ดซื้อ จัดจ้าง

3. แบบใบลาพักผ่อน

4. ใบสำคัญรับเงิน สถาบันภาษา มข.

5. หนังสือความยิมยอมให้โอนเงินเดือนหรือเปลี่ยนบัญชีเงินเดือน

การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

1. แบบฟอร์ม–การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2556

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

1. แบบเสนอโครงการ

 แบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2. แบบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3. หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ

เดินทางไปราชการ

เดินทางไปราชการ