Category Archives: 3. แบบฟอร์ม

3. แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

1. สำหรับรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ 4-แบบรายงานผล-รองผู้บริหาร

2. สำหรับอาจารย์ 4-แบบรายงานผล-สายผู้สอน

3. สำหรับสายสนับสนุน 4-แบบรายงานผล-สายสนับสนุน

 แบบฟอร์ม ต่างๆ

1. แบบใบลาป่วย

2. ขออนุมัติจ้ดซื้อ จัดจ้าง

3. แบบใบลาพักผ่อน

4. ใบสำคัญรับเงิน สถาบันภาษา มข.

5. หนังสือความยิมยอมให้โอนเงินเดือนหรือเปลี่ยนบัญชีเงินเดือน

การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

1. แบบฟอร์ม–การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2556

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

 แบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2. แบบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3. หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ

เดินทางไปราชการ

เดินทางไปราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

สำหรับรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ   4-แบบรายงานผล-รองผู้บริหาร

สำหรับอาจารย์   4-แบบรายงานผล-สายผู้สอน

สำหรับสายสนับสนุน   4-แบบรายงานผล-สายสนับสนุน

แบบฟอร์ม ต่างๆ

แบบใบลาป่วย
ขออนุมัติจ้ดซื้อ จัดจ้าง
แบบใบลาพักผ่อน
ใบสำคัญรับเงิน สถาบันภาษา มข.
หนังสือความยิมยอมให้โอนเงินเดือนหรือเปลี่ยนบัญชีเงินเดือน

แบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

i. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ii. แบบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
iii. หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ